Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím: firmou Lukáš Briestenský se sídlem náměstí Míru 1003 Mladá Boleslav 293 01, IČ 48940283, (dále jen „prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího spotřebitele, který je vymezen zákonem §52 odst. 3 zákona číslo 40/1964 Sb. (dále jen „kupující spotřebitel“), a rozdílně upravuje práva a povinnosti pro osoby fyzické či právnické podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „kupující podnikatel“). Některé podmínky reklamačního řádu jsou shodné jak pro kupujícího spotřebitele, tak pro kupujícího podnikatele, v tomto případě jsou shodně označení „kupující“.

Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami řízené podle zákona číslo

513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů a prodávající a kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím zákonem číslo 40/1964 Sb. a zákonem číslo

634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti

i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou.

Záruka se vztahuje pouze na zboží jež bylo zakoupeno u firmy Lukáš Briestenský a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží firmy L.Briestenský je přiložen daňový doklad – paragon, faktura ( spopisem zakoupeného výrobku ) Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem, pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení, je nutné předložit řádně vyplněný záruční a dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list.  Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno na prodejně nebo v sídle prodejce, rozumí se, že kupující souhlasí s podmínkami reklamačního řádu a stvrzuje jej svým podpisem při převzetí zboží od dopravce.


Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Kupující spotřebitel - Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství ), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list  nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako  záruční list, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat firmu L.Briestenský

K odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.

Kupující podnikatel - Kupující podnikatel je povinen prohlédnout dodané zboží nejpozději do 24 hodin od převzetí s výjimkou, kdy bylo zboží předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství ), je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

 

Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty
 • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
 • uvedenými v dokumentaci
 • na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma a splňují podmínky darovací smlouvy

 

Záruční podmínky

Firma Lukáš Briestenský poskytuje záruku na bezchybnou funkci razítka po dobu 2 let od data prodeje. Jestliže se během záruční doby projeví na razítku jakákoli viditelná, či skrytá vada, je zákazník oprávněn výrobek reklamovat – buďto osobně v prodejně podnikatele ( Pražská 68 Benátky nad Jizerou ), či zasláním razítka doporučenou poštou na adresu sídla podnikatele, či na adresu provozovny. Zákazník zároveň přiloží kopii daňového dokladu,který slouží zároveň jako záruční list. Dále přiloží popis vady – důvod reklamace. Reklamace bude vyřízena max do 30 dnů od podání reklamace.

Záruka se nevztahuje na vypotřebování náplně a opotřebení polštářku razítka. Dále na závady způsobené používáním razítka v rozporu se zvyklostmi a účelem, pro který bylo razítko vyrobeno.

Zejména došlo li k poškození v těchto souvislostech:

 • doplňováním jakékoli barvy , inkoustu do polštářku razítka
 • použitím razítka jako součásti jiného stroje
 • jeho použitím k mechanizovanému tisku
 • použitím nepřiměřené síly k jeho obsluze
 • neodbornými zásahy do konstrukce razítka
 • neodbornou změnou nebo úpravou razítka
 • běžným opotřebením razítka

 

 V Mladé Boleslavi dne 2.1.2013.